Åbent i dag 10:00-17:00
Køb billet

Sikring af væsentlige bevaringsværdier i den fysiske planlægning

Som lokalmuseum for Aarhus har Den Gamle By et ansvar for at sikre, at bevaringsværdier og kulturmiljøer i byen og oplandet består.

Museet er fortidens talerør, når der bliver lagt planer for fremtiden, hvor fortiden kan komme under pres. Det sker i samarbejde med kommunen. Derudover sætter museet løbende fokus på områder, der er centrale i fortællingen om Aarhus. Formålet er at sikre viden og skabe muligheder for en bred dialog, inden det er for sent.

Museet skal høres ifølge loven
Ifølge museumslovens kapitel 8. skal de lokalhistoriske museer samarbejde med kommunens planmyndigheder om sikring af væsentlige bevarings­værdier i den fysiske plan­lægning. Det betyder, at museet inddrages, når der skal udarbejdes ny kommune – eller lokalplan. Den Gamle By dækker i den forbindelse Aarhus og Favrskov kommuner.

Læs mere om hvordan Den Gamle By arbejder med museumslovens kapitel 8

Kulturmiljøråd i Aarhus Kommune
Drejer det sig om nedrivninger, om­byg­ninger af ældre bevarings­værdige bygninger eller andre bygge­arbejder, der vil påvirke kulturarven, skal mu­seet høres og kan komme med be­mærkninger til myndig­hederne. Den Gamle By sidder i det lokale Kultur­miljøråd i Aarhus Kommune. Det er primært gennem rådet, at museet afgiver høringssvar, men vi tager også enkeltsager op.

 

Byggesager

Den Gamle By modtager ugentligt byggesager fra Aarhus og Favrskov kommuner. I Aarhus gælder det, at langt hovedparten af ændringssager af bygninger med høj bevaringsværdi kommer på Kulturmiljørådets dags­orden, hvorfra der afgives et hørings­svar. Er der sager, der bør under­søges nærmere, så forelægges de rådet.

Ved nedrivningssager forsøger mu­seet så vidt muligt at dokumentere bygningerne, inden de bliver revet ned. Både i form af fotos, men også ved hjælp af søgninger i kommu­nens byggesagsarkiv.

 

Plansager

Når det handler om plansager mod­tager museet ofte forunder­søg­el­ser, der er skridtet før en egent­lig lokal­plansag. Her afgiver Den Gamle By sine bemærkninger til kommunen, der kommer til at indgå i arbejdet med at udarbejde et egentligt lokalplan­forslag. Museets bemærk­ninger kan strække sig fra at der ikke er bemærk­ninger til sagen, til at der redegøres for væsentlige be­varingsværdier og kulturhistoriske fortællinger.

 

Hvad er bevaringsværdigt?

Der er ikke en fast definition på, hvad der skal til for at en bygning eller et kulturmiljø er bevaringsværdigt. Byg­ninger i Aarhus Kommune, der er fra før 1940, er registreret i et na­tio­nalt register over fredede og bevar­ings­værdige bygninger. De har fået en vurdering fra 1-9, hvor 1 til 4 er høj bevaringsværdi. I disse år vurderer Aarhus Kommune bygninger frem til 1970, så de også får en bevarings­værdi.

Kulturmiljøer
Et kulturmiljø er et geografisk af­græns­et område, der afspejler væ­sent­lige træk af den samfunds­mæs­sige udvikling. Det er kommunen, der udpeger dem. I Aarhus Kommune blev der i 2013 lavet et sam­let overblik over kultur­miljøer i Aarhus kommune. 

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer


I Favrskov Kommunes kommuneplan for 2021-2032 findes retningslinjerne for beskyttelse af værdifulde kultur­miljøer, samt hvad der er ud­peget.

Værdifulde kulturmiljøer