opener

Museum for børn og unge med særlige behov

Rapport om inklusion af børn og unge med specialbehov i Den Gamle Bys formidling

Af Anki van Dassen, projektleder og tilknyttet Undervisningsafdelingen i Den Gamle By

Baggrund for projektet

I de senere år har Den Gamle By gjort en målrettet indsats for at øge især den mentale tilgængelighed på museet. Den Gamle By ønsker at være museum for alle og række ud mod grupper for hvem, historien ikke er umiddelbart tilgængelig. Dette gøres ved at overvinde de barrierer, der kunne hindre folk i at få vedkommende, lærerige og sjove oplevelser. Den Gamle By vil med andre ord være museum for mennesker, sammen med mennesker og om mennesker. Dette kræver, at museet forholder sig til virkeligheden. Inden for børne- og ungeområdet er virkeligheden den, at de danske skoler rummer 50.000 børn med specialbehov. 
I 2011 indledte museet et treårigt projekt, der havde til formål at udvikle forløb for børn og unge i specialregi. I 2014 er Den Gamle By - med 15 forløb for specialskoler og-klasser og familier med børn, samt en række rundvisninger for synshandicappede og et forløb for døvblinde - kommet et skridt nærmere sin målsætning om at være museum for alle.

Målgruppen

Projektet henvender sig til elever i specialskoler og –klasser, der har så store vanskeligheder med indlæring, kommunikation og abstraktion, at de ikke kan deltage i Undervisningsafdelingens almenforløb. Disse forløb er for uoverskuelige og abstrakte. Hvis museet skal have relevante tilbud til målgruppen, må der nytænkning til og dermed udvikling af helt nye formidlingsformer.

Teori og metode

De nye formidlingsformer er udviklet i tæt samarbejde mellem Den Gamle By og en række specialskoler og klasser. Ideen med det tætte samarbejde har været at bygge bro mellem specialpædagogiske metoder og Den Gamle Bys eksisterende metoder i Levende Museum og Undervisningsafdelingen.
 
Fremgangsmåden har været dialog med skolerne om indhold og metode, afprøvning af mange forskellige forløb og til slut evaluering med elever og lærere. 

Der blev etableret samarbejde med Langagerskolen, Stensagerskolen, Rudolf Steinerskolens specialafdeling samt specialklasser fra Skovvangskolen. Hensigten med at inddrage fire forskellige skoler var at få inkluderet en variation af pædagogiske tilgange og samtidig få repræsenteret et bredt spektrum af vanskeligheder blandt eleverne. Forløbene blev afprøvet med alle årgange, så også aldersspredningen har været så stor som muligt.
Museets har desuden samarbejdet med Dansk Blindesamfund, Refsnæsskolen og Castbjerggård Døvehøjskole om udviklingen af tilbud tilsynshandicappede og døvblinde.

En stor variation i pædagogisk tilgang, i funktionsnedsættelser hos eleverne og i aldersspredning sikrer en basis for rig differentieringsmulighed både i forberedelsesmateriale og undervisningsforløb på museet.
   
I Den Gamle Bys nye specialforløb er museets mangeårige erfaring med dramapædagogik samt teorier og praksis med at lade børn og unge opleve historien gennem sansning, leg og arbejde blevet kombineret med de undervisningsmetoder, som bruges på specialskoler.
 
Resultatet er relevante, lærerige, sjove tilbud og helt nye formidlingsformer, hvor der tages hensyn til den enkeltes evner, begrænsninger og dagsform. Det er ikke mindst den høje grad af forberedelse før besøget og den tydelige struktur og fortælling under forløbet, der giver vores gæster med særlige behov læring, oplevelser og adgang til historien.
 
Ideen med forløbene er at lade gæsterne komme med på en tidsrejse, hvor de træder ind i en fortælling, som de selv er med til at skabe. Børnene og de unge mærker og erfarer historien på deres egen krop gennem historiske arbejdsopgaver, lege og sanseoplevelser – på nogle forløb i kopi af en historisk dragt.

Det helstøbte, sanselige miljø i sig selv hjælper også godt på vej til at løse en både central og vanskelig opgave: At hjælpe gæster med et lavt abstraktionsniveau til et abstraktionsskift. På et struktureret, velforberedt specialforløb i museets troværdige byrum bliver de billeder skabt, som vores svageste gæster ikke selv har evnen til at skabe eller forestille sig.

Tante Johanne styrer

Alle forløbene fungerer som en kreativ proces, en fortælling, der forgår i museets sanselige levende miljø, så tæt på det autentiske som muligt: I 1864/1927-interiører, med møbler, indbo, redskaber, dragter og legetøj som i tiden. Fortællingens hovedspor styres af en skomagermadamme, en lærerinde eller en Tante Johanne. 

Eleverne udfylder hovedsporet med enkeltspor og indgår som aktive med-fortællere, med-skabere af en historie alt efter egen viden, fantasi og dagsform. Strukturen er tydelig og enkel. Kun relevante elementer indgår - ellers afledes opmærksomheden.
 
Børnene og de unge lærer og oplever gennem førstehåndserfaringen: De praktiske arbejdsprocesser, skolegangen eller eksempelvis i fortællingen om skomagerens børn, hvor børnene erfarer, at de pga. fattigdom er underlagt en nødvendighed, der betyder, at de må tage arbejde hos købmanden.

Forberedelse sikrer fokus

Til ethvert forløb findes et omfattende forberedelsesmateriale, som altid indeholder en power point med fotos og beskrivelser af forløbet. Lærerne kan således indtænke både udfordringer og muligheder for deltagelse for den enkelte elev. Materialet indeholder desuden en lærervejledning, et særligt kort over Den Gamle By med relevante steder indtegnet og en instruks med regler for opførsel, så eleverne kan blive fortrolige med datidens omgangsformer.

Forberedelsespakken indeholder også f.eks. navnelister til rollespil og baggrundsartikler. Både forberedelsesmaterialet og forløbet er altid tilrettelagt under hensyn til, at eleverne har brug for tydelighed og struktur for at bevare fokus under besøget. Forløbene kan desuden differentieres, så de passer til elever på forskellige niveauer.

Lærerne: Eleverne overskrider grænser

Om forløbene siger lærerne samstemmende, at de er brugbare, lærerige og udviklende for eleverne på en måde, som de ikke mener findes andre steder. Eleverne får øget livskvalitet: Efter besøg i DGB husker de mere, end de almindeligvis gør efter undervisning, de taler mere og virker mere oplivede og inspirerede.
 
Ingelise Kamronn, speciallærer fra Stensagerskolen udtaler:
  
 ”Når alt er tydeligt og velovervejet, får eleverne modet til at eksperimentere og overskride grænser for egen formåen. Vi har elever, der sjældent taler og interagerer med kammerater. I Den Gamle By ændrer de pludselig personlighed, bliver aktive og kommer i dialog med andre. Nogle børn køber aldrig ind, men tør godt i dragt hos Købmanden.”

På adskillige besøg har vi oplevet, at elever i dragt og i museets ekstraordinære virkelighed overskrider grænser for både egne, forældres og læreres forestillinger om deres formåen. Eksempelvis har vi haft en dreng fra Langagerskolen (specialskole), der lider at OCD, (tvangstanker) som i dette tilfælde betød hyppig trang til at vaske hænder. Han blev i rollen som skomagerens fattige dreng en efterårsdag sat til at stable fugtigt, snavset brænde i Købmandsgården. Han gjorde det og klarede dermed det, som ingen havde troet muligt, fordi han var underlagt den nødvendighed, der lå i hans rolle.
 
Med disse særlige forudsætninger på museet og med projektets innovative metoder overskrides også en anden grænse: Specialskolernes erfaring for, at børn med psykiske handicaps sjældent kan koncentrere sig i mere end 15-30 minutter ad gangen. På Den Gamle Bys særforløb, der alle varer to timer, er koncentrationsniveauet højt - fra start til slut.

Lærerne: Vi kunne ikke have gjort det bedre selv

De første forløb blev sat til salg i sommeren 2012. At forløbene er relevante kan læses af tilbagemeldingerne fra lærerne. Eksempelvis skriver speciallærer Rikke Bilgrau, Jebjerg:
 
”Vi vil gerne takke for en rigtig god oplevelse. Det var meget gennemført, struktureret og overskueligt, hvilket gjorde det til en super oplevelse for vores drenge - og naturligvis også for os som personale. Vores drenge er mellem 10-13 år og har diagnoser indenfor svær ADHD, autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det er klart et forløb, vi vil anbefale for vores elevgruppe - vi kunne ikke have gjort det bedre selv, med vores indgående kendskab til elevgruppen. Tak!”

Speciallærer Kathrine Cassøe fra Højmarkskolen i Holsted skriver efter forløbet ”I skole som i 1800-tallet”: Forløbet var gennemført til mindste detalje og gav vores elever en stor og uforglemmelig oplevelse.

Eleverne med generelle indlæringsvanskeligheder fik alle noget ud af dagen. Forløbet var tilrettelagt så alle læringsstile og sanser blev inddraget.  Eleverne kunne let leve sig ind i rollen, da de både befandt sig i de rette omgivelser og have fået udklædningstøj på. Underviseren var dygtig til at fange eleverne fagligt på det niveau de befandt sig på, og samtidig være tro mod den gamle undervisningsstil.  Hun havde en god fornemmelse for, hvor meget hun kunne presse hver enkelt elev og var anerkendende, samtidig med at hun ikke faldt ud af rollen, som streng lærer. Alt i alt et utroligt lærerigt besøg, som varmt kan anbefales til andre.”

Også undervisning af de u-underviselige

Spredningen blandt gæsterne på særforløbene er stor – både når det gælder det geografiske (Mors, Nordjylland, Fyn, Sjælland) og målgruppens sammensætning. Gæsterne kommer lige fra folkeskolens specialklasser (den bedst fungerende del af målgruppen) til de dårligst fungerende på specialskoler uden verbalt sprog og med et kognitivt funktionsniveau svarende til 1 til 3-åriges.
 
Dertil kommer grupper af anbragte unge på opholdssteder, som ikke nødvendigvis har en diagnose, men som muligvis er blevet skadede i opvæksten. Gruppen tilhører projektets målgruppe, da de har så store adfærds- og indlæringsvanskeligheder, at de ikke kan følge et af museets gængse skoleforløb.
 
Visse elever i en sådan gruppe betegnes også som u-underviselige. Men også i denne sammenhæng fungerede særforløbene: Generelt var disse elever umotiverede og afvisende ved forløbets start. Ved afslutningen var de afslappede, interesserede og tydeligvis glade for at have deltaget.

Den Gamle By for blinde, døve og kørestolsbrugere

Alle Den Gamle Bys særforløb for grundskolen er udviklet, så de også er anvendelige for synshandicappede. Fem forløb er for kørestolsbrugere. Derudover er der udviklet rundvisninger, som er for synshandicappede og ikke for gæster med psykiske handicap.
 
Det særlige sanseforløb for døv-blinde er udviklet i samarbejde med døvehøjskolen Castbjerggård, da højskolen holdt ”Europæisk kulturuge for døvblinde” i forbindelse med Foreningen af Danske Døvblindes (FDDB) 25 års jubilæum. Døvehøjskolens ekspertise i formidling for døve og Den Gamle Bys erfaring med formidling for blinde blev udgangspunktet for et samarbejde om den svære og sjældent praktiserede formidlingsform for døv-blinde. Men netop i Den Gamle By, hvor formidlingen også baseres på andre sanser end synet og hørelsen, giver historieformidling for denne målgruppe mening.

Sjove sommeraktiviteter – også for børn i specialskoler og -klasser

Aarhus Kommune tilbyder en række gratis sommerferieaktiviteter for skolebørn. I sommeren 2012 og 2013 gjorde Den Gamle By forsøg med at tilbyde også børn med særlige behov sjove aktiviteter, leg og rollespil på museet. Det viste sig, at forløbene fungerer bedst med grupper af børn, der kender hinanden, f.eks. for SFO og klub.

Fra sommeren 2014 er specialforløbene blevet en del at kommunens tilbud for skolebørn og aktiviteterne kommer i avisen ”Aktiv Sommer”.

Praktik

I maj og juni 2013 ansatte Den Gamle By for første gang en praktikelev med udviklingshandicap. Den unge mand arbejdede i gartnerafdelingen og forløbet var så positivt for både ham og Den Gamle By, at han fra slutningen af oktober 2013 vendte tilbage i et nyt praktikforløb. Succesen har givet blod på tanden, og museet er i gang med at undersøge mulighederne for lignende tiltag de kommende år.

Artikler, nyhedsbrev, priser og filmen ”Aarhus for alle”

Siden juni 2013 har Den Gamle Bys Undervisningsafdeling udgivet nyhedsbrevet ”Børn og unge med særlige behov”. Det udkommer ca. seks gange om året.

I Den Gamle Bys årbog 2012 kunne man læse om de nye specialforløb i Anki van Dassens artikel ”Det sjoveste var at være artig”.

I efteråret 2013 blev Anki van Dassen indstillet som kandidat til Kulturprinsens Børnekulturpris for sin indsats for børn og unge med særlige behov.

Da Aarhus Kommune uddelte kommunens handicappris i december 2013, var Den Gamle By blandt de nominerede kandidater for museets særlige indsats på handicapområdet.
 
I forbindelse med udrulningen af Aarhus Kommunes nye Handicappolitik under titlen ”Aarhus for alle” laves i foråret 2014 en film, hvori Den Gamle By sammen med de to andre nominerede kandidater til Aarhus Kommunes Handicappris 2013 deltager.

Seminarer, konferencer og følgeforskning

De innovative formidlingsmetoder og forløb vækker interesse i museumsverdenen. På konferencer og seminarer tilkendegiver andre museer, at Den Gamle Bys arbejde med social inklusion af psykisk handicappede er banebrydende. Anki van Dassen har deltaget i nationale og internationale sammenhænge:

• Oplæg for EU arbejdsgruppe ”Access to Culture” om kultur- og     inklusionsprojekter i større europæiske byer, 10. juni 2011  
• Workshop: ”Formidling for blinde på museum,” Den Gamle By, 12. oktober 2011 ved Dansk Blindesamfund 
• Oplæg ved fagligt seminar ”Museum for alle”, Den Gamle By, 3. november 2011. 
• Deltagelse i Dansk Blindesamfunds workshop om formidling for blinde på kulturinstitutioner, 12. januar 2012.
• Oplæg ved fagligt seminar ”Børn ud over det sædvanlige”, Kvindemuseet, 5. marts 2012. 
• Oplæg på konferencen ”Re-active”, Skanzen, Ungarn, 16.-17. oktober 2012. 
• Deltagelse i konferencen ”Culture makes the difference”, GAIA museum, 26.-27. september 2012. 
• Oplæg for Unge For Ligeværd, Aarhus Rådhus, 9.oktober 2012.
• Oplæg for international arbejdsgruppe under EU’s Life Long Learning/Leonardo da Vinci-program med henblik på vidensudvikling inden for social inklusion, Den Gamle By, 20. december 2012 
• Oplæg til temaweekend i Den Gamle By om ”Social inklusion på museum. Hvorfor? Hvordan?” d. 8. – 9. juni 2013.
• Oplæg på temadagen ”Museumsundervisning for børn og unge med særlige behov. Erfaringer og perspektiver” på Vesthimmerlands Museum d. 24. februar 2014.

PPR ved Aarhus Kommune arbejder sammen med Den Gamle Bys Undervisningsafdeling på at skabe kontakt til relevante forskningsmiljøer. Hensigten er at undersøge, hvorfor Den Gamle By specialforløb virker så stærk på målgruppen og om metoder og elementer anvendt her kan overføres til andre læringsmiljøer.

Fremtiden

Den Gamle Bys Undervisningsafdeling ønsker at være på forkant med den nye lov om inklusion af elever med særlige behov i folkeskolen. Med afsæt i den viden og med de erfaringer museet har gjort indenfor specialområdet de senere år, håber Undervisningsafdelingen på at kunne udvikle nye, inkluderende undervisningstilbud, der gør det muligt at alle får det optimale ud af et forløb i Den Gamle By.