opener

Vedtægter

1  
Museets navn og ejerforhold, art og status

1.1.
Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er en selvejende institution.
Museet er et statsanerkendt, landsdækkende, kulturhistorisk specialmuseum med hjemsted i Aarhus.

1.2. 
Museets historiske bygninger m.v. ligger på en del af matr. nr. 117gt (museumsbygningerne) og på matr. nr. 117ue (receptionsbygning), Aarhus Markjorder, Aarhus, i Botanisk Have. Grunden ejes af Aarhus Kommune, men er vederlagsfrit stillet til rådighed for Den Gamle By til etablering af et kulturhistorisk museum, jvf. Aarhus Byråds beslutning af 28. november 1912.

1.3.
Endvidere har Besættelsesmuseet hjemsted på adressen Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Aarhus C.

1.4. 
Museets primære magasinhaller ligger på matr. nr. 11u, Trige By, Trige, Høgemosevænget 12-14, Trige, 8200 Aarhus N. Grunden ejes af Aarhus Kommune, men er vederlagsfrit stillet til disposition for Den Gamle By i 35 år, til 31. december 2024, jvf. lejekontrakt af 5. og 12. marts 1990; bygningerne ejes af Den Gamle By. Museets anden magasinhal ligger på matr. nr 11æ, samme sted; grund og bygning ejes af Den Gamle By. Museets tredje og fjerde magasinhal ligger på matr. nr 13p og m, Helstrup by, Helstrup, Milskovvej 8A, 8920 Randers NV. Grund og bygninger ejes af Den Gamle By.
Museet deltager endvidere i Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland, beliggende på matr. Nr. 8mt, Vorup By, Furvej, 8940 Randers SV. Bygningen ejes af Fonden for Fællesmagasiner for museer i Midt- og Østjylland og grunden er vederlagsfrit stillet til rådighed af Randers Kommune.

2       
Formål og ansvarsområde

2.1.
Den Gamle Bys ansvarsområde er at belyse de danske købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur. 
Den Gamle By har desuden ansvar for nyere tids kulturhistorie i Aarhus Kommune. Der lægges særlig vægt på besættelsesårene i Aarhus 1940-45.
Den Gamle By skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår.
Med udgangspunkt i en række store samlinger arbejder Den Gamle By endvidere med tekstil og dragter, ure, plakater, legetøj, ovne, sølvtøj, musikinstrumenter, teaterhistorie, cykler, møbler og fajance og porcelæn.

2.2.
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

3
Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

3.1.
Den Gamle By er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand.

3.2.
Museet deltager i regionale såvel som nationale og internationale museumsfora inden for relevante arbejdsområder.

3.3.
Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning. 
 
3.4. 
Museets funktion som lokalmuseum for Aarhus Kommune kan udstrækkes til at omfatte andre kommuner end Aarhus, såfremt det sker efter aftale med de lokale kulturhistoriske museer, de pågældende kommuner og Kulturarvsstyrelsen.

3.5. 
Museet følger fælles standarder og normer efter nærmere retningslinjer i henhold til gældende museumslov.

4
Bestyrelse, sammensætning og valgmåde

4.1. 
Bestyrelsen består af 11 medlemmer
a) Rektor for Aarhus Universitet eller et medlem udpeget af denne, som repræsentant for de videnskabelige institutioner i Aarhus
b) To medlemmer udpeget af Aarhus Byråd
c)  Formanden for Regionsrådet for Midtjylland 
d)  Formanden for Aarhus Haandværkerforening 
e)  Formanden for LO Århus 
f)   Formanden for ErhvervAarhus 
g)  To medlemmer udpeget af C.A.C. Fonden
h)  Formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland 
i)   Et medlem udpeget af og blandt museets faste medarbejdere, dog kan   
     direktøren og administrationschefen/vicedirektøren ikke vælges.

4.2.
Valgperioden er 4 år, og følgende bestyrelsesmedlemmerne følger valgperioden for Aarhus Byråd og Regionsrådet: De to udpeget af Aarhus Byråd, formanden for Regionsrådet for Midtjylland, formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, formanden for Aarhus Haandværkerforening og det ene af CAC Fondens medlemmer. For de øvrige bestyrelsesmedlemmer forskydes valgperioden 2 år.

4.3.
Genvalg kan finde sted.

4.4.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand og et tredje medlem til forretningsudvalget, jvf. § 6.1.

4.5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.6. 
I en overgangsperiode fra Den Gamle By i 2011 overtager de museumsfunktioner, der tidligere har hørt under Bymuseet, Aarhus, indtil udgangen af 2013 suppleres Den Gamle Bys bestyrelse med henholdsvis den afgående formand for bestyrelsen for Bymuseet, Aarhus, og en person, der er udpeget af bestyrelserne for de to støtteforeninger Bymuseets Venner og Besættelsesmuseets Venner.

5
Bestyrelsens ansvarsområde

5.1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af museet, herunder
a) ansættelse og afskedigelse af museets direktør og administrationschef
b) vedtagelse af det årlige budget og årsregnskab
c) fastlæggelse af museets forhold til offentligheden, dets åbningstider og entrépriser
d) tilsyn med at museet administreres i overensstemmelse med gældende lovregler, bekendtgørelser m.v. og nærværende vedtægter, samt at de bevillingsmæssige forudsætninger overholdes.

Museet er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle 
bekendtgørelser.

5.2.
Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om udvidelse eller indskrænkning af museet samt andre forhold, der griber ind i museets hidtidige struktur.

5.3.
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes i april kvartal og i oktober kvartal.

5.4.
Formanden kan til enhver tid indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde og skal indkalde til et sådant bestyrelsesmøde, hvis det forlanges af tre medlemmer af bestyrelsen.

5.5.
Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel.

5.6.
Dagsorden for mødet udsendes senest en uge før mødets afholdelse. 
I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen.

5.7.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.8.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

5.9.
Hvis der på et bestyrelsesmøde ikke er mødt mindst halvdelen af medlemmerne, skal formanden indkalde til et nyt møde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Mellem de to møder skal der mindst være 14 dage.

5.10.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Mødereferat udsendes snarest efter mødet. Såfremt der ikke foreligger indsigelser senest 14 dage efter referatets udsendelse, betragtes dette som godkendt og underskrives på det følgende møde. Et medlem kan forlange en afvigende mening tilført protokollen.

5.11.
Bestyrelsen er ulønnet.


Forretningsudvalget, sammensætning og ansvarsområde

6.1.
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og et tredie medlem valgt af og blandt bestyrelsen.

6.2.
Forretningsudvalget holder møde så ofte, formanden eller et af dets andre medlemmer anser det for nødvendigt.

6.3.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to af de tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6.4.
Over forretningsudvalgets forhandlinger føres en protokol. Mødereferat udsendes snarest efter mødet. Godkendelse sker på det følgende møde.

6.5.
Forretningsudvalget har på bestyrelsens vegne indsigt med museets daglige virksomhed og har over for bestyrelsen ansvaret for overholdelse af reglerne for administrationen, jvf. § 5.1.d.

6.6.
Forretningsudvalget godkender ansættelse og afskedigelse af museumsinspektører, arkitekt og ledende konservator samt andet fast personale end det i § 5.1.a nævnte.


Direktør og øvrige ansatte

7.1.
Bestyrelsen skal til at forestå den daglige drift ansætte en faguddannet direktør i en heltidsstilling og kan udfærdige en stillingsbeskrivelse til denne.

7.2.
Direktøren og administrationschefen kan ikke være medlem af bestyrelsen, jvf. § 4.1.i, men deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, dog ikke i de tilfælde, hvor disses stillinger drøftes.

7.3.
Museets øvrige personale – bortset fra det i § 5.1.a og § 6.6 nævnte – ansættes af museets direktør inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

7.4.
Personalets pensionsalder følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder.


Tegningsregler

8.1.
Den selvejende institution tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med to af bestyrelsens medlemmer.

8.2.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

9
Regnskab, beretning, budget og revisor

9.1.
Museets regnskabsår er kalenderåret.

9.2.
For hvert regnskabsår udarbejdes driftsbudget og årsregnskab.

9.3.
Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og sendes, efter vedtagelse i bestyrelsen, til godkendelse i Aarhus Byråd og Kulturministeriet.

9.4.
Budgettet sendes, efter vedtagelse i bestyrelsen, til Aarhus Byråd og til Kulturministeriet.

9.5.
Årsregnskabet skal påtegnes af museets bestyrelse og af direktøren samt museets revision. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.

9.6.
Årsberetning sendes til Aarhus Byråd og til Kulturministeriet.

10 
Vedtægtsændringer

10.1.
Til ændring af museets vedtægter kræves, at mindst seks – i overgangsperioden (jvf § 4.6.) dog syv - medlemmer stemmer herfor.

10.2.
De ændrede vedtægter skal derpå godkendes af Aarhus Byråd og af Kulturministeriet.

11 
Ophør

11.1.
Til opløsning af museet kræves, at mindst syv medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor - i overgangsperioden (jvf § 4.6.) dog otte medlemmer. Bestyrelsen forestår likvidationen, hvorom Kulturministeriet skal underrettes.

11.2.
I tilfælde af museets opløsning skal alle dets bygninger, samlinger og aktiver tilbydes Aarhus By til ejendom mod overtagelse af museets rettigheder og forpligtelser.

11.3.
Hvis Aarhus By ikke ønsker at overtage bygningerne, samlingerne og aktiverne, træffer Kulturministeren nærmere bestemmelse om dem.

12 
Ikrafttræden
            
Disse vedtægter afløser vedtægter af 27. oktober 2006.
De er godkendt af Den Gamle Bys bestyrelse 30. marts 2011 og efterfølgende godkendt af Aarhus Byråd 22. juni 2011 og af Kulturarvsstyrelsen 18. november 2011.