opener

Vedtægter

1
Museets navn og ejerforhold, art og status

1.1.
Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er et statsanerkendt, landsdækkende, kulturhistorisk specialmuseum. Museet er underlagt den gældende museumslov samt gældende lovgivning for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

1.2.
Den Gamle By er en selvejende institution.

1.3.
Museets hovedadresse er Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.


2
Ansvarsområde

2.1.
Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling er det Den Gamle Bys opgave at belyse de danske købstæders historie, herunder næringsliv, livsformer og bygningskultur. Ansvarsområdet er nationalt og anskues i et lokalt såvel som nationalt og et globalt perspektiv. Den Gamle By virker for at aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende for borgere og samfund og derved udvikle kulturarvens anvendelse og betydning.

2.2.
Den Gamle By har desuden ansvar for nyere tids kulturhistorie i Aarhus Kommune, herunder besættelsestiden 1940-45.

2.3.
Med udgangspunkt i en række landsdækkende samlinger arbejder Den Gamle By endvidere med især tekstil og dragter, ure, plakater, legetøj, sølvtøj, smykker, møbler samt fajance og porcelæn.

2.4.
I samarbejde med Aarhus Universitet løses en række fællesopgaver, navnlig i regi af Dansk Center for Byhistorie.


3
Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

3.1.
Den Gamle By er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand.

3.2.
Museet skal gøre sine samlinger tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

3.3.
Museet deltager i regionale såvel som nationale og internationale museumsfora inden for relevante arbejdsområder.

3.4.
Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

3.5.
Den Gamle Bys virke i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

3.6.
Museet følger fælles standarder og normer efter nærmere retningslinjer i henhold til gældende museumslov, ligesom museet også løbende indberetter sin indsamling til de relevante centrale registre.


4

Bestyrelse, sammensætning og valgmåde

4.1.
Bestyrelsen består af 10 medlemmer

a) Rektor for Aarhus Universitet eller en repræsentant fra universitetets ledelse udpeget af rektor
b) Et medlem udpeget af Aarhus Byråd
c) Formanden for Regionsrådet for Region Midtjylland
d) Formanden for Aarhus Haandværkerforening
e)  Formanden for LO Aarhus
f)  Formanden for Erhverv Aarhus
g) Et medlem udpeget af CAC Fonden
h) Et medlem udpeget af og blandt museets faste medarbejdere, dog kan direktør og souschefer          (vicedirektør og administrationschef) ikke vælges
i)  To medlemmer med komplementære kompetencer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra  forretningsudvalget.

4.2.
Valgperioden er 4 år. Følgende bestyrelsesmedlemmerne følger valgperioden for Aarhus Byråd og Regionsrådet: Repræsentanten for Aarhus Byråd, formanden for Regionsrådet for Midtjylland, formanden for Aarhus Haandværkerforening og det af CAC Fonden udpegede medlem. For de øvrige bestyrelsesmedlemmer forskydes valgperioden 2 år.

4.3.
Genvalg kan finde sted.

4.4.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand og næstformand samt et tredje medlem til forretningsudvalget, jvf. § 6.1.

4.5.
I forbindelse med nykonstitueringen af museets bestyrelse primo 2020 træder paragraf 4.1.i i kraft. De bestyrelsesmedlemmer, hvis mandat ophører med de nye vedtægter, sidder deres valgperiode ud.


5
Bestyrelsens ansvarsområde

5.1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af museet, herunder

a)  ansættelse og afskedigelse af museets direktør samt souschefer
b)  vedtagelse af det årlige budget med arbejdsplan og årsregnskab
c)  fastlæggelse af museets forhold til offentligheden
d)  tilsyn med at museet administreres i overensstemmelse med gældende lovregler, bekendtgørelser m.v. og nærværende vedtægter, samt at de bevillingsmæssige forudsætninger overholdes.

5.2.
Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturministeriet underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

5.3.
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes i april kvartal og i oktober kvartal.

5.4.
Formanden kan til enhver tid indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde og skal indkalde til et sådant bestyrelsesmøde, hvis det forlanges af tre medlemmer af bestyrelsen.

5.5.
Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel.

5.6.
Dagsorden for mødet udsendes senest en uge før mødets afholdelse.

I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen.

5.7.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.8.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

5.9.
Hvis der på et bestyrelsesmøde ikke er mødt mindst halvdelen af medlem-merne, skal formanden indkalde til et nyt møde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Mellem de to møder skal der mindst være 14 dage.

5.10.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Mødereferat udsendes snarest efter mødet. Såfremt der ikke foreligger indsigelser senest 14 dage efter referatets udsendelse, betragtes dette som godkendt og underskrives på det følgende møde. Et medlem kan forlange en afvigende mening tilført protokollen.

5.11.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.12.
Bestyrelsen er ulønnet.


6
Forretningsudvalget, sammensætning og ansvarsområde

6.1.
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og et tredje medlem valgt af og blandt bestyrelsen.

6.2.
Forretningsudvalget har på bestyrelsens vegne indsigt med museets daglige virksomhed og har over for bestyrelsen ansvaret for overholdelse af reglerne for administrationen, jvf. § 5.1.d.

6.3.
Forretningsudvalget holder møde så ofte, formanden eller et af dets andre medlemmer anser det for nødvendigt.

6.4.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst to af de tre medlemmer er til stede.

6.5.
Over forretningsudvalgets forhandlinger føres en protokol. Mødereferat udsendes efter mødet til hele bestyrelsen. Godkendelse af referatet sker på det følgende møde i forretningsudvalget.


7
Direktør og øvrige ansatte

7.1.
Bestyrelsen ansætter og afskediger museets direktør samt udpeger souschefer. Direktøren skal have en for museets ansvarsområde relevant baggrund.

7.2.
Museets direktør er ansvarlig for ansættelse af det øvrige personale, der i faglighed og omfang skal modsvare museets hovedansvarsområde.

7.3.
Museets direktør har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

7.4.
Direktøren og souscheferne deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, med mindre bestyrelsen/forretningsudvalget – i særlige tilfælde – bestemmer andet. Direktøren er sekretær for bestyrelsen.


8

Tegningsregler

8.1.
Den selvejende institution tegnes af formanden i forening med næstformanden eller museets direktør.

8.2.
Bestyrelsen kan meddele prokura.


9
Regnskab, beretning, budget og revisor

9.1.
Museets regnskabsår er kalenderåret.

9.2.
For hvert regnskabsår udarbejdes driftsbudget og årsregnskab.

9.3.
Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og sendes, efter vedtagelse i bestyrelsen, til godkendelse i Aarhus Kommune. Årsregnskabet indsendes tillige til Kulturministeriet.

9.4.
Budgettet sendes, efter vedtagelse i bestyrelsen, til Aarhus Kommune og til Kulturministeriet.

9.5.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den gældende lovgivning for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

9.6.
Årsberetning sendes til Aarhus Kommune.


10
Vedtægtsændringer

10.1.
Til ændring af museets vedtægter kræves, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

10.2.
De ændrede vedtægter skal godkendes af Aarhus Kommune, og ansvarsområdet skal godkendes af Kulturministeriet.

11
Ophør

11.1.
Til opløsning af museet kræves, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

11.2.
Såfremt Den Gamle By må ophøre, afgør Kulturministeren efter forhandling med Aarhus Kommune, hvorledes der skal forholdes med museets samling.

11.3.
Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser. Museets eventuelle egenkapital og øvrige værdier skal anvendes til lignende formål efter indstilling fra den afgørende bestyrelse efter godkendelse af Aarhus Kommune.

12
Ikrafttræden   

Disse vedtægter afløser vedtægter af 30. marts 2011.
De er godkendt af Den Gamle Bys bestyrelse 20. maj 2019 og efterfølgende godkendt af Aarhus Byråd 28. maj 2019 og af Slots- og Kulturstyrelsen 7. juni 2019.